Bouwprojecten in watergevoelige zones niet zomaar schrappen

Bouwprojecten in watergevoelige zones niet zomaar schrappen

Foto: Regenwaterbuffering is één van de maatregelen die zich opdringen. (foto Wavin)

Volgens de Vlaamse milieumaatschappij heeft bijna 12% van de totale watergevoelige oppervlakte in Vlaanderen een 'harde' bestemming. De aannemerskoepel Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt een algemene bouwstop voor deze gebieden af.

De watergevoelige oppervlakte in Vlaanderen bedraagt ongeveer 277.000 hectare, waarvan 32.000 hectare met harde bestemming. Het gaat daarbij zowel om bestaande bebouwing, werkplekken en wegen als om niet-bebouwde percelen met een harde bestemming. Volgens een schatting van professor hydrologie Patrick Willems (KULeuven) wonen bijna een half miljoen Vlamingen in watergevoelige woongebieden.

Kaartmateriaal geeft aan dat heel wat centra en woonkernen of delen ervan in watergevoelige zones liggen. Historische steden kwamen in veel gevallen tot stand langs de oevers van waterwegen. Dichtbevolkte stads- en dorpscentra hebben een hoge knooppuntwaarde met heel wat basisvoorzieningen, maar hun ligging aan waterlopen en hun hoge verhardingsgraad brengen de risico's met zich mee bij langdurige en hevige regenval.

Aangezien doorgedreven verdichting een speerpunt is van de aangekondigde bouwshift, vraagt de VCB aan de vergunningverlenende overheden om nog altijd elk project afzonderlijk te onderwerpen aan de watertoets en om de toegevoegde waarde van waterrobuuste maatregelen adequaat te beoordelen. Een algemene bouwstop zou immers een de verdichting in heel wat watergevoelige centra tot stilstand brengen en betaalbaar wonen voor heel wat mensen verder in het gedrang brengen.

Gevoelig onderwerp

Momenteel besteden de media heel wat aandacht aan protestacties tegen bouwprojecten in watergevoelige zones. Die bekommernis is, gezien de recente gevolgen van de hevige wateroverlast, begrijpelijk. Maar aan het realiseren van dergelijke projecten gaat tegenwoordig een complex vergunningstraject vooraf, met analyse van risico’s en het zonodig voorleggen van een brede waaier aan waterrobuuste maatregelen.

Een bouwproject dat gepaard gaat met natuurtechnische ingrepen, zoals een aanzienlijke bergingscapaciteit voor regenwater, kan in de toekomst waterellende helpen vermijden, stelt de VCB. De aannemersorganisatie acht daarom de afzonderlijke beoordeling van elk project via een 'watertoets' van groot belang. "Ook bestaande bebouwing heeft baat bij ingrepen die de waterveiligheid ten goede komen," vult directeur-generaal van de VCB Marc Dillen aan. "Zo stuurt Wallonië momenteel aan op ingrijpende aangepaste bouwtechnieken voor zowel renovaties als (vervangende) nieuwbouw in watergevoelige woongebieden. Onder meer door het bouwen op palen, het verhogen van de vloerplaat en de verluchtingsopeningen en het plaatsen van hemelwaterputten, groendaken, wadi’s en andere infiltratievoorzieningen."

Financieringsplan

"Onze overheden spelen de cruciale rol om met de nodige publieke investeringen de waterhuishouding en infrastructuur te optimaliseren en waterrobuuste maatregelen te treffen in het omliggende landschap. Denk aan straten en pleinen die tijdelijk regenwater infiltreren en geleiden naar wachtbekkens, tijdelijke infiltratiezones, hakseldammen, versterkte dijken, het opnieuw laten meanderen van waterlopen en het weer open leggen van overwelfde waterlopen. Een ambitieus financieringsplan dringt zich op."

Koen Mortelmans

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2021 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel